Algemene voorwaarden Rentalis Solutions BV

ALGEMENE VOORWAARDEN BV RENTALIS SOLUTIONS

Download as pdf: Algemene voorwaarden

 1. VOORWERP

1.1 Alle offertes (en/of bestekken) worden opgemaakt en alle werken worden uitgevoerd uitsluitend tegen de hierna vermelde algemene voorwaarden, die de opdrachtgever kent en aanvaardt. Deze algemene voorwaarden gaan voor op ieder daarmee strijdig beding, waaronder eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, de bouwheer, de hoofdaannemer of een onderaannemer. Afwijkingen zijn slechts geldig indien ze door alle partijen schriftelijk werden bevestigd. Meerwerken of bijbestellingen geschieden eveneens onder dezelfde hierna vermelde algemene voorwaarden.

1.2 Offertes van BV RENTALIS SOLUTIONS zijn vrijblijvend en hebben enkel informatieve waarde. Iedere nieuwe offerte doet alle vorige teniet.

1.3 Elke offerte heeft een geldigheidsduur van één (1) maand. Bij de opmaak ervan wordt uitgegaan van de zichtbare toestand van het terrein / de werf. Onzichtbare en onvoorziene zaken die de uitvoering van de werken bemoeilijken, geven aanleiding tot een meerprijs, in vrije rekening door ons te bepalen.

 1. PRIJS

2.1 Behoudens strijdige vermelding op de factuur, is de prijs contant betaalbaar zonder korting. [Ingeval van contante betaling kan het factuurbedrag met 2 % worden verminderd.]

2.2 Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTWtarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de opdrachtgever. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

2.3 De prijs is deze zoals op het bestek/ de offerte vermeld, tenzij BV RENTALIS SOLUTIONS zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie …). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

2.4 De prijs geldt [ inclusief | exclusief ] levering, vervoer en verzekeringskosten. [ De kosten voor vervoer, levering en verzekering vallen ten laste van de opdrachtgever | De kosten van levering zijn in de prijs begrepen voor bestellingen vanaf … EUR ].

2.5 Eventuele bijkomende prestaties, zoals kraanwerken, stroomvoorziening en -verbruik, watervoorziening en -verbruik, zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

2.6 Wachturen toe te schrijven aan het feit dat, buiten onze verantwoordelijkheid, niet kan worden geleverd op het afgesproken tijdstip, zullen worden aangerekend aan de alsdan geldende (bruto)loonkosten, vermeerderd met de kost ingevolge de gedwongen onbeschikbaarheid van onze materialen en voertuigen.

2.7 Zijn steeds ten laste van de opdrachtgever: gebruik van water en elektriciteit, en/of andere nutsvoorzieningen, alle taksen en lasten op de plaats van de uitvoering van de werken.

2.8 Eventuele signalisatie en aanvraag tot ingebruikname van de openbare weg evenals alle andere kosten zijn niet inbegrepen in de prijzen en vallen eveneens ten laste van de opdrachtgever.

 1. TERMIJNEN

3.1 Indien de uitvoering van de werken meer dan drie (3) maanden na de bestelling geschiedt of indien de uitvoering langer dan drie (3) maanden duurt, is de opdrachtgever gehouden tot een prijsaanpassing van lonen en materialen volgens de formule toepasselijk voor werken uitgevoerd voor rekening van de overheid, dit in afwijking van art. 1793 (oud) BW.

3.2 Om de uitvoering van de werken te doen aanvatten, moet de opdrachtgever BV RENTALIS SOLUTIONS minstens drie (3) weken op voorhand schriftelijk verwittigen en moet de plaats van de uitvoering van de werken in gereedheid zijn gebracht voor een normale en vlotte uitvoering van de werken, wat onder meer inhoudt dat de werf vlot toegankelijk is, er voldoende ruimte is om materieel en materiaal te stockeren en er gratis door BV RENTALIS SOLUTIONS water en elektriciteit kan worden afgenomen (zoals voorzien in art. 2.7 hierboven). Door de werken te laten aanvangen, wordt de opdrachtgever verondersteld impliciet zijn akkoord te hebben gegeven met de offerte, zelfs indien de opdrachtgever deze offerte gebeurlijk niet zou hebben ondertekend voor akkoord.

3.3 De opgegeven uitvoeringstermijn van de werken en/of leveringstermijn van de materialen/goederen is louter indicatief en niet bindend en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding tenzij tussen partijen anders schriftelijk werd overeengekomen. In geen geval kan onderbreking van of vertraging in de werken door overmacht of door omstandigheden buiten de wil en verantwoordelijkheid van BV RENTALIS SOLUTIONS (zoals bv. niet- limitatief: staking, bouwverlof, pandemieën, overheidsmaatregelen, natuurrampen, faillissement van onze leverancier/producent, ernstige ziekte,…) aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot verbreking van de overeenkomst. In geval van ongunstige weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld extreme warmte of koude, droogte of neerslag, kunnen wij beslissen om de werken tijdelijk stil te leggen teneinde de kwaliteit ervan te garanderen. Dit kan nooit aanleiding geven tot discussie of niet-betaling van onze facturen (zie ook art. 6 hieronder). In dergelijk geval behoudt BV RENTALIS SOLUTIONS zich het recht voor de werken te factureren volgens de stand van de uitvoering, waarna de werken en geleverde materialen/goederen onder bewaking en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever komen te staan voor de periode van de onderbreking van de werken zoals hierboven omschreven.[Nota cliënt: optioneel als aparte clausule “overmacht” op te nemen. Te bespreken]

 1. EIGENDOMSOVERDRACHT EN LEVERING VAN MATERIALEN / GOEDEREN

4.1 De opdrachtgever is gehouden bij levering en/of plaatsen, de materialen/goederen en het werk te onderzoeken op kwaliteit en kwantiteit. Het in ontvangst nemen van de materialen/goederen van de opdrachtgever bij levering dekt al de mogelijke zichtbare gebreken van de geleverde materialen/goederen.

4.2 De materialen/goederen worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard van zodra ze op de werf zijn geleverd. In elk geval kunnen er door de opdrachtgever geen klachten meer worden geformuleerd over de aard, de kwaliteit of de kwantiteit van materialen/goederen van zodra deze zijn verwerkt.

4.3 BV RENTALIS SOLUTIONS heeft het recht om bestelde materialen/goederen te vervangen door materialen/goederen van een gelijkwaardige kwaliteit, wanneer de productie door de producent/leverancier zou zijn stopgezet of gewijzigd. In voorkomend geval kan de overeenkomst niet om deze reden worden verbroken.

4.4 De garantie op de materialen/goederen is beperkt tot de waarborg verleend door de producent van deze materialen/goederen, waaruit volgt dat deze waarborg enkel de respectievelijke producent verbindt en in geen geval tegenstelbaar is aan BV RENTALIS SOLUTIONS. Bij vervanging van de geplaatste materialen/goederen door BV RENTALIS SOLUTIONS, blijft het werkloon ten laste van de opdrachtgever. [Nota cliënt: eventueel apart artikel “Waarborgen en garanties”, in functie van B2B of B2C]

4.5 De geleverde materialen/goederen blijven eigendom van BV RENTALIS SOLUTIONS tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten voor deze goederen, zelfs indien deze materialen/goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen op de opdrachtgever op het ogenblik van de levering.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid opdrachtgever.

 1. (a)  De opdrachtgever draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de wettelijk vereiste vergunningen voor de uitvoering van de werken en beschikt hierover bij de aanvang van de werken. De opdrachtgever ontslaat BV RENTALIS SOLUTIONS van en vrijwaart BV RENTALIS SOLUTIONS voor iedere verantwoordelijkheid op dat vlak. Daarnaast blijft de foutloze aansprakelijkheid zoals voorzien in art. 544 (oud) BW rusten op de opdrachtgever.
 2. (b)  De opdrachtgever die zelf een deel van de werkzaamheden op zich neemt, zoals voorafgaandelijke afbraken, voorbereidende ruwbouwwerken, démontage, aanlevering van materiaal en/of rechtstreeks voor BV RENTALIS SOLUTIONS of de door hem aangestelde aannemer, ontslaat de BV RENTALIS SOLUTIONS van iedere verantwoordelijkheid en gehoudenheid met betrekking tot de door de BV RENTALIS SOLUTIONS uitgevoerde plaatsingen en tijdsafspraken en gemaakte toezeggingen inzake uitvoeringstermijn.
 3. (c)  Geen enkele verantwoordelijkheid wordt aanvaard door BV RENTALIS SOLUTIONS in geval van beschadiging door andere aannemers, door de opdrachtgever zelf of door derden in het algemeen.
 4. (d)  Schade aan voetpaden, opritten en gebouwen, veroorzaakt bij levering in opdracht van de opdrachtgever, kunnen niet op BV RENTALIS SOLUTIONS worden verhaald.
 5. (e)  Het feit dat de opdrachtgever en/of de bouwheer bouwt zonder plan, medewerking of toezicht van een architect, houdt in dat deze de gehele verantwoordelijkheid voor de conceptie- en uitvoering op zich heeft genomen.
 6. (f)  De opdrachtgever verklaart naar behoren te zijn geïnformeerd door de BV RENTALIS SOLUTIONS over alle mogelijke technische aspecten m.b.t. de opdracht/uitvoering van de werken en erkent dat BV RENTALIS SOLUTIONS zijn informatieplicht volledig nakwam.
 7. (g)  De opdrachtgever bevestigt zelf in te staan voor de veiligheidscoördinator en te voldoen aan alle daarop betrekking hebbende wettelijke normen. De opdrachtgever ontslaat BV RENTALIS SOLUTIONS van iedere verantwoordelijkheid ter zake en zal desgevallend gehouden zijn de BV RENTALIS SOLUTIONS te vrijwaren.
 8. (h)  De opdrachtgever heeft de verplichting BV RENTALIS SOLUTIONS schriftelijk op de hoogt te brengen van de ligging / plaats van de ondergrondse leidingen en / of nutsvoorzieningen, alsook putdeksel die op de werf / woning of de toegang daartoe, aanwezig zijn. Indien de opdrachtgever BV RENTALIS SOLUTIONS hierover niet zou inlichten zal BV RENTALIS SOLUTIONS geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor eventuele schade en/of vertraging die ingevolge haar werkzaamheden daaruit kan voortvloeien.

5.2 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid BV RENTALIS SOLUTIONS

 1. (a)  Behoudens wat betreft hetgeen in huidige voorwaarden werd beschreven in verband met de zichtbare en onzichtbare gebreken en de garantie/waarborg 10-jarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken cfr. art. 1792 en 2270 (oud) BW (zie art. 8.3 hieronder) zijn wij niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen en uitgevoerde werken.
 2. (b)  BV RENTALIS SOLUTIONS kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet [ van ons | van onze aangestelden | van ons en van onze aangestelden ] zou bewezen worden en, ingeval meerdere betrokkenen, slechts in de mate dat ons aandeel in de aansprakelijkheid bewezen wordt.
 3. (c)  In geen geval is BV RENTALIS SOLUTIONS verantwoordelijk voor gebreken of klachten die te wijten zijn aan, een foutieve of onvolledige bestelling door opdrachtgever na andersluidende informatie van BV RENTALIS SOLUTIONS , een verkeerd gebruik of behandeling van de goederen ( indien niet veroorzaakt door BV RENTALIS SOLUTIONS), aan normale slijtage, aan een beschadiging of omvorming van de goederen (indien niet veroorzaakt door BV RENTALIS SOLUTIONS ). De garantie voor door BV RENTALIS SOLUTIONS van derden betrokken goederen is, voor zover afwijkend van de onze, beperkt tot deze van de desbetreffende leverancier (zoals hogervermeld in art. 4.4 van huidige voorwaarden).
 4. BETALING

6.1 De facturen van BV RENTALIS SOLUTIONS zijn betaalbaar op de daarop aangeduide vervaldag en bij gebreke daaraan uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de factuurdatum.  

6.2 Tussen BV RENTALIS SOLUTIONS en de opdrachtgever, hetzij particulier hetzij handelaar, wordt overeengekomen dat de klachtentermijn om opmerkingen op de factuur te maken en de factuur te protesteren veertien (14) kalenderdagen na ontvangst beloopt. Bij gebreke aan schriftelijke opmerkingen, protest en/of klacht binnen voormelde termijn van veertien dagen, wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Protesten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

6.3 In geval van niet-betaling van de factuur op de in art. 3 hierboven vermelde termijn(en) is de opdrachtgever ertoe gehouden om van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of aanmaning bovenop de hoofdsom te betalen: een rente van 1% per maand tot de volledige betaling, en een conventionele en forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum bedrag t.b.v. 2.500 EUR) en dit tot dekking van de buitengerechtelijke kosten van alle aard.

6.4 Iedere vertraging in betaling, om welke reden ook, doet van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling alle nog openstaande en zelfs niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk en integraal opeisbaar worden. Deze zal elke toegestane betalingsfaciliteit of korting zowel voor het verleden als voor de toekomst doen vervallen.

 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING

7.1 Niet betaling van een openstaande factuur rechtvaardigt BV RENTALIS SOLUTIONS verdere werken en/of leveringen op te schorten tot volledige betaling ervan, zonder dat de opdrachtgever enige vorm van vergoeding kan eisen, mits voorafgaande aangetekende ingebrekestelling die binnen de veertien (14) kalenderdagen na verzending ervan, zonder gunstig gevolg blijft.

7.2 Bij verbreking en/of éénzijdige opzegging van een overeenkomst door de opdrachtgever zal aan BV RENTALIS SOLUTIONS een schadevergoeding verschuldigd zijn overeenkomstig artikel 1794 (oud) BW, die forfaitair wordt overeengekomen op 30% van de contractuele som, behoudens indien deze overeenkomst werd verbroken omwille van een fout of gebrek van BV RENTALIS SOLUTIONS , in welk geval deze een schadevergoeding van 30% van de contractuele som aan de opdrachtgever zal verschuldigd zijn.

 1. GEBREKEN EN KLACHTEN

8.1 Klachten dienen te geschieden per aangetekend schrijven binnen de een redelijke termijn (maar uiterlijk acht (8) kalenderdagen) na uitvoering van de diensten of na de levering van de materialen/goederen of diensten voor wat de gebreken aan deze goederen of diensten betreft. Dit is een vervaltermijn.

8.2 In ieder geval aanvaardt de opdrachtgever of bouwheer de werken definitief door de bewoning, ingebruikname, gebruik of bewerking van de materialen en het werk, na de plaatsing en voorlopige oplevering ervan. Het in ontvangst nemen van de werken, dekt al de mogelijke zichtbare gebreken, na de voorlopige oplevering ervan.

8.3 Contractueel wordt overeengekomen dat als verborgen gebreken slechts deze gebreken worden beschouwd die worden ontdekt binnen één (1) jaar na de voorlopige oplevering en/of plaatsing van de materialen/goederen, en dit met uitzondering van de stabiliteitsbedreigende gebreken cfr. art. 1792 (oud) BW en 2270 (oud) BW. Nadien zullen eventuele gebreken niet meer als verborgen

gebreken kunnen worden beschouwd en kan BV RENTALIS SOLUTIONS op geen enkele wijze meer 5/7

worden aangesproken, en dit met uitzondering van de stabiliteitsbedreigende gebreken cfr. art. 1792 (oud) BW en 2270 (oud) BW. De opdrachtgever meldt BV RENTALIS SOLUTIONS de verborgen gebreken onmiddellijk na de ontdekking met aangetekend schrijven.

 1. REFERENTIES EN PRIVACYBELEID

9.1 BV RENTALIS SOLUTIONS heeft het recht om gebruik te maken van de referenties en afbeeldingen van de uitgevoerde werken in zijn publiciteit, zowel beschrijvend als visueel, buiten schriftelijk en uitdrukkelijk verbod hiertoe van de co-contractant bij de onderschrijving van het contract, die hiermee instemt onder voorbehoud van het anonimiseren van de referenties/ foto’s (geen vermelding adres, etc).

9.2 Ons algemeen beleid op vlak van gegevensbescherming vindt u terug onder de link Privacy Beleid op onze website. [nota cliënt: later nog te vervolledigen] BV RENTALIS SOLUTIONS. verbindt er zich toe haar activiteiten te verrichten in overeenstemming met de GDPR wetgeving zoals geldend ten tijde van de verwerking.

De opdrachtgever erkent het privacy beleid van BV RENTALIS SOLUTIONS. te hebben gelezen en aanvaard. De opdrachtgever heeft het recht zijn gegevens in te zien, te verbeteren en in bepaalde omstandigheden te laten verwijderen.

Het voormelde Privacy Beleid maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden en regelt het luik van de verwerking van persoonsgegevens.

 1. OPLEVERING

10.1 Na de voltooiing van de werken zal de opdrachtgever en/of de bouwheer op ons eerste verzoek overgaan tot oplevering van de werken. Eventuele opmerkingen worden genoteerd en, indien gegrond, door ons binnen een overeen te komen termijn (minstens drie (3) maanden), verholpen. De oplevering gaat stilzwijgend door bij betaling van onze eindfactuur of indien de opdrachtgever en/of bouwheer binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat wij de werf hebben verlaten, geen opmerkingen heeft geformuleerd. Er moet slechts één oplevering gebeuren. [Nota cliënt: zie art. 8.3 hierboven – te schrappen wat niet van toepassing is]

 1. ONDERAANNEMING

11.1 BV RENTALIS SOLUTIONS heeft het recht om onderaannemers in te schakelen. De opdrachtgever zal zich ervan onthouden om onze onderaannemer(s) te benaderen of instructies te geven. Alle communicatie verloopt via BV RENTALIS SOLUTIONS of haar gevolmachtigde.

11.2 In geval van onderaanneming door BV RENTALIS SOLUTIONS uitgevoerd, gelden onderhavige voorwaarden bij voorrang op deze van de aannemer, tenzij schriftelijk anders bedongen.

11.3 De onderaannemer zal de bepalingen naleven van het « Koninklijk Besluit van 26.12.1998 houdende maatregelen met het oog op de aanpassing van de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling voor de sociale en fiscale schulden met toepassing van artikel 43 van de wet van 26 juli 1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels », waaronder artikel 1§7 (iedere onderaannemer die op zijn beurt een beroep doet op een andere onderaannemer moet voorafgaandelijk de aannemer daarvan schriftelijk in kennis stellen).

11.4 In het geval er door BV RENTALIS SOLUTIONS onderaannemers bij de uitvoering van hun opdrachten worden ingeschakeld, werken deze onderaannemers conform de instructies van BV RENTALIS SOLUTIONS. In geval de opdrachtgever de onderaannemer heeft aangeduid of aanbevolen werkt de laatstgenoemde volgens de instructies en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

 1. NIETIGHEID

12.1 De nietigheid van één of meerdere clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee.

12.2 De nietigheid van één of meerdere clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee.

12.3 Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

 1. GESCHILLENREGELING

13.1 In geval van een geschil, van welke aard ook, zijn uitsluitend deze rechtbanken bevoegd: het Vredegerecht van het kanton Sint-Niklaas, de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, en de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

13.2 Partijen verklaren evenwel uitdrukkelijk, alvorens een gerechtelijke procedure cfr. art. 13.1 hierboven te starten, een ernstige poging tot minnelijke schikking en akkoord te ondernemen. Op eerste verzoek van één van de Partijen, zal hiertoe een bemiddelaar geconsulteerd worden.

13.3Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

Deze voorwaarden, samen met onze Privacyverklaring en Cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Rentalis Solutions – Brecht Roelant met betrekking tot je gebruik van deze website.

Scroll naar boven